Styremedlemmer

aaron@hortenpride

Styreleder

tone@hortenpride.no

Styremedlem 

Eli@hortenpride.no

Nestleder

ronny@hortenpride.no

Styremedlem

Raven Ruhanga Nightfall

Styremedlem

Unik 

Ide og utførelse

Horten Pride er en nykom festival i Horten kommune. 

 Horten Pride blir en faglig og sosial møteplass, åpen for alle medlemmer, støttespillere og venner av LHBTI-befolkningen i Horten og omegn. Festivalen holdes av organisasjonen Horten Pride som har til hensikt å samarbeide med miljøer som arbeider for LHBTI+-personers rettigheter og muligheter. 

Alt driftes på frivillig basis av organisasjonen Horten Pride.

Festivalen skal gi folkeopplysning og sette ulike temaer som berører LHBTI+-befolkningen på dagsorden,. Festivalen skal skape samlingsplasser for LHBTI+-personer, men også mellom LHBTI+-personer og den øvrige befolkningen.

 Horten Pride samler ulike aktører som arbeider med og for LHBTI+-personer.

 Tiltaket og arrangementet (med underarrangementer) skal bidra til å skape trygge rammer, utfordre samfunnsdebatten i Horten og sikre likestillings-, inkluderings-, og mangfolds arbeidet i kommunen.


Horten Pride støttes av Horten Kommune.

 

Vedtekter

§ 1 Foreningens navn 
1.1 Foreningens navn er Horten Pride. 
1.2 Horten Pride er uavhengig av politiske parti, trossamfunn og andre organisasjoner. 
1.3 Horten Pride er en antirasistisk og feministisk organisasjon. 
§ 2 Formål.
 Foreningen har til formål å jobbe for mangfold og inkludering i Horten og omegn.
 Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter • Arrangere Pride og mangfoldsarrangementer • Delta i samfunnsdebatten • Delta i andre arrangementer 
§ 3 Organisasjonsform 
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 
§ 4 Medlemmer 
4.1 Alle som støtter Horten Prides formål kan bli medlem gjennom å betale kontingent (120,-). 
4.2 Kontingenten betales inn via Vipps (Vippsnr: #669131) 
4.3 Kun medlemmer kan inneha tillitsverv i organisasjonen.
 4.4 Ingen med styreverv og derav direkte medbestemmelsesrett i styret til Horten Pride
 kan representere nærings og/eller kommunale interesser i form av økonomisk fordel og/eller
foreningsarbeid som kan komme i interessekonflikt med de beslutninger
som styret til en hver tid ønsker å beslutte/gjennomføre.

 En slik beslutning begrenser også med rette muligheter for nepotisme i en relativt liten by kommune og vil i så måte være helt nødvendig for at Horten pride på et fritt grunnlag kan ta beslutninger ift hva som er i beste interesse for foreningen alene.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet 
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.
Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte. 
§ 6 Årsmøte 
6.1 Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle sstemmeberettigede medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.
6.2 Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
 6.3 Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 
6.4 Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. 
6.5 Stemmeretten gjeller medlemmer som på årsmøtet har minimum 3 ukers medlemsskap.
For å kunne være stemmeberretiget på årsmøte i Horten Pride, må man være skeiv. Dvs ha en annen legning eller kjøn enn heterofil. Det skal også nevnes at som stemmeberettiget har man ikke mulighet til å stemme på andre i nær relasjon til en selv.
§ 7 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal ● Behandle årsmelding ● Behandle revidert regnskap ● Behandle innkomne forslag ● Fastsette kontingent ● Vedta budsjett ● Velge ○ Leder og nestleder ○ Styremedlemmer ○ Varamedlemmer 
§ 8 Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 
§ 9 Styret 
9.1 Foreningen har et styre på 5 eller 7 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
9.2 Styret skal • iverksette årsmøtebestemmelser • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser • representere foreningen utad 
9.3 Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 
9.4 I innstillinger til styreverv, ved ansettelser og når personer settes inn i utvalg, komiteer og arbeidsgrupper skal faktorer med betydning for mangfoldet veie tungt, heriblant funksjonsevne, etnisitet, kjønnsidentitet/-uttrykk og seksualitet. Ingen kjønn skal ved valg ha mer enn 60% representasjon i et styre. 
§ 10 Signaturrett 
Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. Hvis signaturrett i tillegg blir tildelt bestemte roller eller personer utenom "styret i felleskap", bør dette gå frem av vedtektene. Det må også presiseres om retten er tildelt "hver for seg" eller "i fellesskap". 
§ 11 Vedtektsendring 
11.1 Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
11.2 Nye vedtekter trer i kraft umiddelbart etter at vedtektene er vedtatt i sin helhet. 
§ 12 Eksklusjon m.m. 
12.1 Styret kan overfor medlemmer som gjennom rettsstridig atferd utsetter organisasjonen for tap eller risiko for tap, eller som gjennom tillitsverv grovt overtrer de normer som tilligger tillitsvalgte, ekskludere disse, suspendere disse, eller i inntil 10 år utelukke disse fra å ha tillitsverv i organisasjonen. Eksklusjon, suspensjon eller utelukkelse er gyldig umiddelbart. Vedkommende kan påklage eksklusjonen til førstkommende årsmøte. 
12.2 Medlemskap i rasistiske/-fascistiske organisasjoner gir grunnlag for eksklusjon fra Horten Pride. 
§ 13 Taushetsplikt 
Det skal ikke gis opplysning om hvem som er medlemmer i Horten Pride, med mindre det er klarert med det enkelte medlem. Unntatt dette er offentlige myndigheter og tilsvarende bidragsytere, der kontroll av medlemstall eller alder er kriterier for tildeling av midler. All innsyn skal godkjennes av styret. 

§ 14 Horten Prides beslutningslinjer
14.1 I Horten Pride fatter møter, styrer, råd og utvalg gyldig vedtak når halvparten eller fler av de valgte medlemmene deltar i møtet. 
14.2 Det forslag som får halvparten av de tilstedeværendes stemmer anses vedtatt. 
§ 14 Horten Prides beslutningslinjer

§ 15 Oppløsning 
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse